Domů » Vyhlášky

Vyhlášky

Vyhlášky – Dnes je všechno jednoduché a zároveň tak složité, až nám z toho může přecházet hlava kolem. O čem zde teď mluvíme? Co máme nyní na mysli? Budeme zde nyní mluvit o problematice revizí elektrických spotřebičů, potažmo elektroinstalaci samotné. Je totiž nutné a i ze zákona dané dodržovat pravidelné termíny mezi jednotlivými revizemi, a to nejen z důvodu hrozících vysokých pokut, které mohou dle zákona č. 251/2005 Sb. dosáhnout až dvou milionů korun. Je to důležité zejména kvůli vaší bezpečnosti a ochraně majetku vaší společnosti či vašeho domova.

A vy byste přeci nezanedbali otázky bezpečnosti, že? Ochrana vlastního majetku, ochrana vlastního zdraví a zdraví své rodiny, to je zárukou klidného spánku i úspěšného života. Možná si říkáte, že se na nějaké vyhlášky můžete s klidem takříkajíc vykašlat, ale skutečně chcete žít celý život pod hrozbou velké pokuty nebo nedej bože požáru? Podívejte se na naše internetové stránky, projděte si rozsah našich služeb a také náš ceník. Vše naleznete snadno a rychle, protože náš web je přehledný a žádné informace vám nebudou zamlčeny. Uvidíte ta, že za rozumný peníz si můžete koupit klid a hlavně jistotu, že bude vše v pořádku. Naše nabídka pro vás představuje:

Spolehlivé služby zkušených odborníků

Velké spektrum prací, které jsme schopni zajistit

Dobré ceny, vaše peněženka rozhodně nezapláče

Časovou přizpůsobivost vašim možnostem

U nás chápeme, že potřebujete zařídit i dalších mnoho věcí kolem podnikání, bydlení nebo osobního života, a tak vám neváháme vyjít vstříc, co to jen jde. Naším cílem je vaše spokojenost a také bezpečnost vašich provozů, domovů, kanceláří, zkrátka všeho, co se nějak dotýká elektrických spotřebičů či elektroinstalací samotných. A svou práci děláme skutečně dobře, tom věřte! A co třeba rekonstrukce elektroinstalace v panelovém domě jste si jistí že je v pořádku.

Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu –účinnosti 1. listopadu 2006.Upřesňují se jí požadavky na vybavení budov výtahy a na jejich strojovny. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)

Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – účinnost 1. listopadu 2006. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)Do občanského vybavení stavby se doplňuje zdvihací plošina pro dopravu osob na vozíku. V příloze 1 vyhlášky se mění čl. 1.7. Upravují se v něm požadavky na výtahy, zdvihací plošiny a doplňují se požadavky na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Stanovují se rozměry prostoru před výtahem a zdvihací plošinou, požadavky na provedení ovladačů výtahu a zvukovou signalizaci budoucího směru jízdy výtahu. U pohyblivých schodů a chodníků se v budovách občanského vybavení zvukově signalizuje také jejich chod, poloha a směr jízdy, aby je mohly dálkově ovládat osoby se zrakovým postižením. Co se týče konkretizace těchto požadavků, odvolává se příloha na platné ČSN.

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech – účinnost 1. ledna 2007.

Jde o prováděcí vyhlášku ke stavebnímu zákonu, který v § 143 stanovuje základní podmínky pro jmenování autorizovaných inspektorů. Podle stavebního zákona autorizovaný inspektor na základě smlouvy kontroluje stavební dokumentaci k novým stavbám i změnám staveb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu může stavebník doložit vyjádřením autorizovaného inspektora. Na výzvu stavebního úřadu se autorizovaný inspektor zúčastňuje též kontrolních prohlídek staveb. Jeho povinností je chránit veřejný zájem. Svoji činnost vykonává za úplatu, která se sjednává písemnou smlouvou. Vyhláška stanovuje činnost Koordinační rady pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu a obsah zkoušek a další náležitosti. Podle uvedené vyhlášky Koordinační rada pro autorizované inspektory zabezpečuje na základě zkoušek podklady pro vyjádření Komory autorizovaných inženýrů a techniků ke jmenování autorizovaných inspektorů.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – účinnost 1. ledna 2007. (U staveb uskutečňovaných podle rozpracovaných projektů se postupuje podle dosavadní právní úpravy.)

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti – účinnost 1. ledna 2007. (Patří mezi vyhlášky vydané ke stavebnímu zákonu, týká se zásad územního rozvoje – elektrotechniky se bezprostředně netýká.)

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu – účinnost 31. prosince 2006, tuto využívá revizní technik elektro.  Vyhlášky jsou vypuštěny stavby pro shromažďování, pro obchod, ubytovací jednotky a sítě technického vybavení, požadavky na umísťování staveb, stavební pozemek, vzájemné odstupy staveb, připojení staveb na pozemní komunikace, které jsou řešeny vyhláškou č. 501/2006 Sb.

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – účinnosti 1. ledna 2007. (Patří mezi vyhlášky vydané ke stavebnímu zákonu, upravuje náležitosti územního řízení, k tomu obsahuje formuláře žádostí a rozhodnutí – elektrotechniky se bezprostředně netýká.)

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – účinnost 1. ledna 2007. (Vyhláška se elektrotechniky bezprostředně netýká).Vyhláška upravuje obsahové náležitosti ohlášení stavby, žádosti o stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném řízení, oznámení změny v užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ohlášení odstranění stavby. Pro tyto účely vyhláška v přílohách obsahuje příslušné formuláře žádostí a rozhodnutí. Specifikuje náležitosti administrativních kroků podle stavebního zákona nutných k zahájení stavby (žádost o stavební povolení, stavební povolení, štítku pro povolenou stavbu, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, úlohu autorizovaného inspektora ve zkráceném řízení – uděluje certifikát, že ověřil projektovou dokumentaci, a další). – Elektro revizní technik

error: Obsah je chráněn proti kopírování