Domů » Lhůty » Elektrospotřebiče

Elektrospotřebiče

Lhůty revizí elektrospotřebičů  dle ČSN 331600 ed. 2/Z2 – ZÁŘÍ 2021

ČSN EN 50699 – Opakované zkoušky elektrických spotřebičů

ČSN EN 50678 – Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů

Lhůty opakovaných revizí a zkoušek elektrických zařízení spotřebičů

Průvodní poznámky :

První opakovaná revize a zkouška se provádí nejpozději do konce lhůty uvedené v tabulce 1 od uvedení do provozu.

V případě, že je elektrický spotřebič před uvedeném do provozu skladován po dobu delší než 12 měsíců včetně, provádí se před uvedením do provozu opakovaná zkouška.

V případě, že elektrický spotřebič byl po uvedení do provozu z jakých koliv příčin zakonzervován nebo uložen do skladu a nebyl používán po dobu delší než 12 měsíců včetně, provádí se před jeho opětovným zprovozněním opakovaná zkouška.

V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí ( s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem kratší lhůty opakovaných zkoušek a opakovaných revizí.

Lhůty opakovaných revizí a opakovaných zkoušek se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobému pronájmu.

Opakované revize a opakované zkoušky se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt opakovaných revizí a opakovaných zkoušek použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt opakovaných revizí a opakovaných zkoušek použijí stejné lhůty jako spotřebič, se kterým se používají.

Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě ( stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem ) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí podle 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín první revize se počítá od data uvedení do provozu.

Opakovaná zkouška elektrického spotřebiče provozovaného v záruční lhůtě ( stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem ) se provádí pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Termín první zkoušky se počítá od data uvedení do provozu.

U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu se doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče postupem podle ČSN EN 50699:2021, 5.3 Pod pojmem uvedením do provozu se rozumí okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem k účelu, ke kterému byl zhotoven. Jeli výrobek uveden do provozu na pracovišti, uživatelem se rozumí zaměstnavatel.

Lhůty opakovaných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Vysvětlivky :

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III…….

Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

Lhůty elektrospotřebiče

Každý ví, že revize elektrospotřebičů je nutné periodicky provádět, ale málokdo ví, jaké intervaly revizí vlastně jsou. V oblasti revizí elektrospotřebičů se vyskytuje hned několik norem, které říkají, jak často se mají revize provádět:

ČSN 33 1500 – norma pro lhůty elektrospotřebičů, které jsou nepřenosné a připevněné

ČSN 33 1610 – norma zahrnující obecné lhůty pro elektrospotřebiče

ČSN 33 1600 ed.2/Z2 – norma zohledňující ruční elektrické nářadí

Samotné lhůty jsou velmi individuální a závisí na tom, jak často je dané zařízení používáno, popřípadě v jakém prostředí funguje. Také se zohledňuje, zdali se zařízením pracuje výhradně jedna osoba nebo se elektrospotřebič pronajímá třetím stranám. Zatímco některá zařízení je nutné kontrolovat a následně provádět u nich revize každý půl nebo dokonce čtvrt rok, jiná zařízení, například spotřebič v administrativní sféře, stačí revidovat jednou do roka.

error: Obsah je chráněn proti kopírování