Domů » Lhůty » Hromosvody

Hromosvody

Lhůty revize hromosvodů

Dle NV č. 190/2022 Sb., Příloha č. 4 – s účinností od 01.07.2022

Ochrana před účinky atmosférické a statistické elektřiny :

                                                                                                                Revizní lhůty

LPS chránící krytické systémy                                                          2 roky

LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení                                    4 roky

 

 

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny ( hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90
Druh objektu ČSN 33 2000-3 Lhůty
Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2 Roky
Ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 Roků

 

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3
Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy úplná revize
I a II 1 rok 2 roky 1 rok
III a IV 1 rok 4 roky 1 rok

 

 

Lhůty periodických revizí aktivních bleskosvodů podle NF C 17-102/2011
Hladina Ochrany

Běžný interval rok

Zkrácený interval rok

Stupeň I

2

1

Stupeň II

3

2

Stupeň III

3

2

POZNÁMKA: Zkrácený interval se doporučuje v korozívním prostředí.
Kromě toho by měl být systém ochrany proti blesku zkontrolován vždy, když dochází k pozměnění stavby, opravám či zasažení bleskem.
POZNÁMKA: Údery bleskem mohou být zaznamenány počitadlem blesků nainstalovaném na jednom ze svodů.

 

 

Lhůty periodických revizí vzhledem k úrovni ochrany aktivních bleskosvodů podle NF C 17-102/1995
Úroveň Ochrany

Vizuální kontrola

( Rok )

Kompletní revize

( Rok )

Kritické systémy

Kompletní revize

( Rok )

Stupeň I a II

1

2

1

Stupeň III a IV

1

4

1

 

POZNÁMKA : Systémy ochrany proti blesku používané v aplikacích zahrnujících speciální stavby s nebezpečím výbuchu musí být vizuálně kontrolovány každých 6 měsíců. Elektrické zkoušky instalací musí být prováděny 1x Ročně. Přípustnou výjimkou z ročního plánku zkoušek je provádění zkoušek s intervalem 14 až 15 měsíců tam, kde je považováno za výhodné provádět zkoušky zemnícího odporu v různých ročních obdobích s cílem získat údaje o jeho sezónních změnách.

POZNÁMKA 1 :
Zásahy blesku mohou být registrovány čítačem zásahů blesků instalovaným ze svodu.

POZNÁMKA 2 :
Pokud národní úřady nebo instituce vyžadují pravidelné zkoušení elektrických systému stavby, doporučuje se provádět zkoušku funkčnosti systému ochrany proti blesku současně se zkouškou interních opatření proti blesku včetně ekvipotencionálního pospojení proti blesku s elektrickým systémem.

POZNÁMKA 3 :
Starší instalace musí být vztaženy k úrovni ochrany proti blesku, nebo intervaly provádění revizí musí být převzaty z lokálních a jiných zkušebních specifikací jako jsou například stavební směrnice, technické předpisy, instrukce, zákony týkající se průmyslové bezpečnosti a ochrany zdraví.

POZNÁMKA 4 :
Kritické systémy musí být definovány ze zákona nebo koncovým uživatelem.

 

Lhůty hromosvody

Hromosvody patří mezi zařízení, které slouží jako pasivní ochrana proti atmosférickým vlivům. Není se proto čemu divit, že je nutné hromosvody nechat projít revizí k zajištění spolehlivého a bezproblémového fungování. V této oblasti platí hned několik pravidel, jako jsou tato:

Hromosvody vyrobené po roce 2009 podléhají normě ČSN EN 62305

U ostatních hromosvodů je nutné dodržet lhůtu revize 5 let, řídí se dle normy ČSN 33 1500

Objekty s prostory, kde je zvýšené riziko požárů, výbuchu nebo jiných nebezpečí, musí mít hromosvody revidovány každé dva roky

Ačkoliv se to nemusí zdát, konstrukce hromosvodů časem degraduje, čímž se může tento prvek stát nefunkčním. Proto je nutné pravidelně provádět revize za účelem stoprocentní jistoty toho, že v případě potřeby bude hromosvod fungovat tak, jak má. Jen tak se můžete spolehlivě vyhnout riziku blesků a s tím spojených nebezpečí.

error: Obsah je chráněn proti kopírování