Domů » Analýza rizik – ČSN EN 62305-2 ed.2

Analýza rizik – ČSN EN 62305-2 ed.2

 

  • Analýza rizik pro vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod)
  • V případě potřeby – Jsme schopný vám analýzu vypracovat – ČSN EN 62305-2 ed.2

V elektrotechnické praxi se setkáváme i s termínem „vnější vlivy“, které zasahují do činnosti a funkce elektrických rozvodů a zařízení. Vnějšími vlivy rozumíme mimo jiné i údery blesku v průběhu bouřkové aktivity. Naše území se nachází v zóně, kde se bouřky vyskytují převážně v teplém období roku od května do září, ale nelze je zcela vyloučit ani v zimě. Před úderem blesku spolehlivě chrání majetek i zdraví a životy osob či zvířat hromosvod. Instalace hromosvodu je pro některé objekty dokonce povinná.

  • Analýza rizik úderu blesku a následných škod

Analýza rizik, která odkazuje na státní normu ČSN EN 62305-2, se provádí na základě Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb. Povinnost se vztahuje na veškeré novostavby, které vyžadují podklady pro kolaudační řízení, ovšem provedení analýzy se doporučuje realizovat i tam, kde se jedná o objekty po rozsáhlé stavební rekonstrukci.

  • Které objekty spadají do povinné instalace hromosvodu
  • 36 Prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb. definuje povinnost instalace hromosvodu pro objekty, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví a života osob a zvířat, týká se to například obytných budov – rodinných a bytových domů, zdravotnických zařízení, sportovišť, škol, úřadů, obchodních center a také chovu většího počtu domácích či hospodářských zvířat (kravíny, psí útulky atp.).

Dále se to vztahuje na památkové objekty vyšší kulturní hodnoty, provozovny a sklady nebezpečných látek (hořlavin a výbušnin), objekty a prostory veřejných služeb, jako jsou úpravny vody, zásobníky plynu či elektrárny. A také na vyčnívající stavby nad okolní terén, zejména osamělé domy na vrcholcích kopců, v blízkosti vysílačů a rozhleden.

  • Tam, kde hromosvod není povinný

Jestliže objekt nespadá pod výše uvedené stavby, povinnost instalace hromosvodu odpadá. To ovšem neznamená, že nejste vystaveni žádnému nebezpečí. Analýza rizik je pouze propočet pravděpodobnosti úderu blesku a vzniku následných škod na majetku nebo poškození zdraví osob a zvířat, ovšem nezohledňuje veškeré možné případy, které mohou v terénu nastat. Nebezpečí bleskových výbojů a jejich dopadu na zemský povrch totiž nelze nikdy přesně propočítat a dokonce ani odhadovat, proto mají instalace a také pravidelné revize hromosvodu svůj platný význam na všech stavbách, určených zejména k bydlení či provozování živnosti. ( Uzemnění )

error: Obsah je chráněn proti kopírování