Revizní zprávy

Revizní zprávy

Revizní zpráva výchozí

Obecně zkráceně

Výchozí revize – Je podmíněna
– Projektovou dokumentací elektro instalace ČSN 331500 čl. 4.1
 – Protokolem vnějších vlivů ČSN 332000-5-51 ed.3+Z1+Z2 : 07/2022
 – Prohlášení o shodě veškerého instalovaného el. zařízení
– Kusové osvědčení rozvaděče ČSN EN 61439 ed.2 čl. 11.1

Výchozí revizní zpráva

Výchozí revize je podmíněná předložením minimálně projektové dokumentaci elektrické instalace reviznímu technikovi a taktéž další související dokumenty jako je protokol o určení vnějších vlivů. Dále taktéž záleží na okolnostech, které vyžadují i platné dokumenty jako jsou například prohlášení o shodě od nainstalovaných elektrických zařízení nebo dokument jako je kusová zkouška rozvaděče. Obecně –  Osobám provádějícím výchozí revizi musí být dostupné informace, které požaduje IEC 60364-5-51:2005, 514.5 a další informace potřebné pro výchozí revizi. Dále výchozí revize musí být bez sebemenších závad. Jakékoliv závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že instalace odpovídá souboru IEC 60364. Obecně – Výchozí revize elektrické instalace se provádí, aby se před uvedením instalace do normálního provozu naposledy ověřilo, zda během procesu provádění elektrické instalace nedošlo k chybám vedoucím k narušení zásad bezpečnosti elektrické instalace. Se závadami, jejichž důsledkem by  mohlo být porušení bezpečnosti elektrické instalace nelze instalaci uvést do provozu.

Pravidelná revizní zpráva

Obecně zkráceně

Pravidelná revize – Je podmíněna
– Projektovou dokumentací elektro instalace ČSN 331500 čl. 4.2
 – Protokolem vnějších vlivů ČSN 332000-5-51 ed.3+Z1+Z2 : 07/2022
 – Výchozí revizní zpráva ( vztah existující ) ČSN 32000-6 ed.2 čl.6.4.1.5
– Pravidelná revizní zpráva ( obsah ) ČSN 332000-6 ed.2 čl. 6.5.1.2

Pravidelná revizní zpráva

Pravidelná revize elektrické instalace zase vyžaduje předložením potřebných dokumentů reviznímu technikovi jako je projektová dokumentace elektrické instalace a výchozí revizní zprávu. Aby revizní technik věděl a měl možnost vědět dle jakých norem má vlastně elektrickou instalaci revidovat a postupovat. Obecně – Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována v souladu s 6.5.1.2 až 6.5.1.5. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí. Jestliže není předchozí revize k dispozici předchozí zpráva, je nezbytné provést předběžnou prohlídku. Pravidelné revize elektrických instalací se provádějí, aby se zjistilo, zda stav elektrické instalace a jejích částí se nezhoršil do té míry, že by se jejich užívání již stalo nebezpečným, a zda vyhovuje pravidlům pro elektrické instalace (ČSN 33 2000), pokud národní pravidla nebo národní právní předpisy nestanoví jiné požadavky. Zpráva o pravidelné revizi může být podkladem pro další rozhodování, např. pro zpracování energetických auditů, přípravu rekonstrukce objektu apod. Z tohoto hlediska by měla podávat ucelený přehled o stavu instalace v daném prostoru. Norma samotná je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací uvádí způsob plnění příslušných právních předpisů. Norma platí pro výchozí a pravidelné revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických zařízení (elektrických předmětů), které mají koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů (např. viz 826-10-01 ČSN IEC 60050-826).

Mimořádná revizní zpráva

Mimořádná revizní zpráva

Obecně citlivé téma. Nic méně mimořádná revize se například píše v případech, když majitel či provozovatel nepředloží platné potřebné dokumenty jako je projektová dokumentace elektrické instalace nebo protokol o určení vnějších vlivů a výchozí revizní zprávu. Tyto již zmiňované dokumenty, které jsou potřeba předložit reviznímu technikovi jsou velice důležité. A to pro realizaci revize elektrické instalace aby bylo jasné dle jakých norem vlastně má revizní technik postupovat. Pokud majitel či provozovatel tyto již zmiňované doklady nepředloží měl by tedy revizní technik postupovat dle norem platných v době pravděpodobné výstavby revidovaného objektu. Ale zároveň do revizní zprávy uvést v závadách, že mu nebyly předloženy potřebné dokumenty pro posouzení revidovaného objektu dle ČSN 331500 čl.4.2. Dále se mimořádná revizní zpráva píše v případě, že se reviduje jen nějaká část elektrické instalace nebo tak podobně ale taktéž se do závad musí uvést, že nebyly předložené patřičné dokumenty pro provedení revize.
Nebyly předloženy doklady pro provádění pravidelné revize.
Dle ČSN 331500 čl. 4.2
– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení
– zásady pro údržbu, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření
– záznamy s výsledky provedených kontrol, zkoušek a měření
– protokoly o určení prostředí
– zpráva o výchozí revizi
– doklady  z dozorové  činnosti orgánů státního odborného technického dozoru.
Pokud i tak revizní technik napíše pravidelnou revizní zprávu, aniž by mu majitel provozovatel nepředložil projektovou dokumentaci, výchozí revizní zprávu a protokol o určení vnějších vlivů může se tak vystavit velikým nepříjemnostem ze strany technického inspektorátu České republiky ( TIČR ) a mohlo by to mít i možné nepříjemné dopady na samotného majitele či provozovatele. Obecně – Norma samotná je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací uvádí způsob plnění příslušných právních předpisů. Norma platí pro výchozí a pravidelné revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických zařízení (elektrických předmětů), které mají koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů (např. viz 826-10-01 ČSN IEC 60050-826)