Domů » Revizní zprávy

Revizní zprávy

Revizní zprávy – Obecně zkráceně pro výchozí revize

Výchozí revize – Je podmíněna na základě NV č. 190/2022 Sb.,

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize

Část „A“

Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení obsahují zejména

Pro výchozí revize

a) průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci,

b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,

c) výchozí revize těch částí vyhrazeného elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru), jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu,

d) záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na vyhrazeném elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže,

e) záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce vyhrazeného elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění činností, popřípadě stanovisko pověřené organizace nebo znalce,

f) výpočet rizik pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím (dále jen „LPS“) do příslušné třídy LPS podle normových hodnot, technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS, popis návrhu včetně technických výkresů, doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu,

g) protokoly o kusovém ověřování na zabudované výrobky,

h) identifikaci právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstalaci prováděla.

Část „B“

Při výchozí revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede

a) kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s průvodní dokumentací vyhrazeného elektrického zařízení a kontrola úplnosti průvodní dokumentace,

b) prohlídka vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace,

c) opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,

d) provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení

Výchozí revizní zprávy

Revizní zprávy – Výchozí revize je podmíněná předložením minimálně projektové dokumentaci elektrické instalace reviznímu technikovi a taktéž další související dokumenty jako je protokol o určení vnějších vlivů. Dále taktéž záleží na okolnostech, které vyžadují i platné dokumenty jako jsou například prohlášení o shodě od nainstalovaných elektrických zařízení nebo dokument jako je kusová zkouška rozvaděče. Obecně –  Osobám provádějícím výchozí revizi musí být dostupné informace, které požaduje IEC 60364-5-51:2005, 514.5 a další informace potřebné pro výchozí revizi. Dále výchozí revize musí být bez sebemenších závad. Jakékoliv závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že instalace odpovídá souboru IEC 60364. Obecně – Výchozí revize elektrické instalace se provádí, aby se před uvedením instalace do normálního provozu naposledy ověřilo, zda během procesu provádění elektrické instalace nedošlo k chybám vedoucím k narušení zásad bezpečnosti elektrické instalace. Se závadami, jejichž důsledkem by  mohlo být porušení bezpečnosti elektrické instalace nelze instalaci uvést do provozu.

Revizní zpráva

Revizní zpráva

Obecně zkráceně

Pravidelná a Mimořádná revize – Je podmíněna na základě NV č. 190/2022 Sb.,

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Část „A“

Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení obsahují zejména

Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize

Pro pravidelné a mimořádné revize

a) provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu,

b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,

c) záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě,

d) zprávu o předchozí revizi,

e) doklady o kontrolách orgánů inspekce práce,

f) osvědčení k vyhrazenému elektrickému zařízení I. třídy vydanému pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona,

g) doklad uvádějící důvody mimořádné revize.

Část „B“

Při pravidelné a mimořádné revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede

a) kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace,

b) prohlídka skutečného stavu vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize,

c) opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,

d) provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.

Pravidelná a Mimořádná revizní zpráva

Revizní zprávy – Pravidelná revize elektrické instalace zase vyžaduje předložením potřebných dokumentů reviznímu technikovi jako je projektová dokumentace elektrické instalace a výchozí revizní zprávu. Aby revizní technik věděl a měl možnost vědět dle jakých norem má vlastně elektrickou instalaci revidovat a postupovat. Obecně – Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována v souladu s 6.5.1.2 až 6.5.1.5. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí. Jestliže není předchozí revize k dispozici předchozí zpráva, je nezbytné provést předběžnou prohlídku. Pravidelné revize elektrických instalací se provádějí, aby se zjistilo, zda stav elektrické instalace a jejích částí se nezhoršil do té míry, že by se jejich užívání již stalo nebezpečným, a zda vyhovuje pravidlům pro elektrické instalace (ČSN 33 2000), pokud národní pravidla nebo národní právní předpisy nestanoví jiné požadavky. Zpráva o pravidelné revizi může být podkladem pro další rozhodování, např. pro zpracování energetických auditů, přípravu rekonstrukce objektu apod. Z tohoto hlediska by měla podávat ucelený přehled o stavu instalace v daném prostoru. Norma samotná je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací uvádí způsob plnění příslušných právních předpisů. Norma platí pro výchozí a pravidelné revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických zařízení (elektrických předmětů), které mají koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů (např. viz 826-10-01 ČSN IEC 60050-826).

error: Obsah je chráněn proti kopírování