Domů » Legislativa

Legislativa

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení (VTZ) a povinnost mít dokumentace

V roce 2022 došlo ke změna legislativy, kdy vzešel v platnost zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Konkrétně pro vyhrazená technická elektrická zařízení platí NV č.190/2022 Sb. K tomu ještě od 1.1.2024 je platný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.

 

 

Co je VTZ?

VTZ

VTZ

 •  elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií
 • zařízení určená k ochraně před účinky atmosferické nebo statické elektřiny – (hromosvody, přepěťové ochrany)
 • Podrobný popis lze nalézt v NV č.190/2022 Sb. §3.

 

Když se podíváme blíže na specifika uvedených v zákonech, nalezneme :

Zákon č.2502021 Sb.

Zákon č.2502021 Sb.

Zákon č.250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Část první, §2 vymezení pojmů, písmena c,g,h:

 • c) revizí se rozumí posouzení provozní a technické bezpečnosti VTZ uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům, popřípadě posouzení technické dokumentace.
 • g) průvodní dokumentací je soubor dokumentů dodaných výrobcem nebo dodavatelem VTZv českém jazyce a musí být přítomno po celou dobu provozu zařízení
 • h) provozní dokumentace je soubor obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích,místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o činnostech na VTZ a jiné specifické dokumenty v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V dalších částech zákona je specifikováno jaké povinnosti má provozovatel.

 • 20 odst. 3

Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo VTZ používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožení bezpečnosti práce.

Za stav ohrožující bezpečnost se považuje:

 • a) provoz VTZ, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena vestanovených lhůtách
 • b) provoz VTZ v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací
 • c) chybí-li průvodní nebo provozní dokumentace VTZ

 

20 odst. 6

Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost VTZ včetně provedení zkoušek a výchozí revize. Provedením zkoušek se zde myslí kusové ověření rozvaděčů včetně technické zprávy.

 

NV č.1902022 Sb.

NV č.1902022 Sb.

NV č.190/2022 Sb.

Nařízení vlády o vyhrazených technických zařízeních a požadavky na zajištění jejich bezpečnosti

 • vymezení pojmů, písmena c-f:
 • c) prohlídkou činnost směřující k ověření, zda volba vyhrazeného elektrického zařízeníodpovídá provozním podmínkám, zda je vyhrazené elektrické zařízení řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zmocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen „výrobce“), jakož i požadavky výrobců jednotlivých částí vyhrazeného elektrického zařízení na jeho montáž a provoz; součástí prohlídky je i vizuální kontrola vyhrazeného elektrického zařízení tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení ohrožující bezpečnost práce a provozu na tomto zařízení,
 • d) řádem prohlídek, údržby a revizí součást provozní dokumentace, kterou právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující vyhrazené elektrické zařízení vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení, včetně preventivní údržby,
 • e) zkouškou soubor postupů ve formě zkoušení a měření podle části B přílohy č. 1 k tomutonařízení, včetně souboru dalších technických úkonů určených průvodní dokumentací k ověření, zda opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného elektrického zařízení, včetně bezpečnosti návazného technického zařízení bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel,
 • f) zprávou o revizi doklad o výsledku revize provedené podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vypracovaný revizním technikem vyhrazených elektrických zařízení (dále jen „revizní technik“) s využitím informací nezbytných pro provádění revize; zpráva o revizi dokládá stav vyhrazeného elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na bezpečnost provozu tohoto zařízení, na jeho provozní dokumentaci a soulad s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přípustná je listinná nebo elektronická podoba.

Příloha č.2 část A, Podklady pro provedení revize vyhrazeného zařízení Odstavec II, písmeno a,b:

 • a) provozní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci vyhrazeného elektrického zařízení a podmínky pro údržbu,
 • b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,

Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatel by měl mít k dispozici projektovou dokumentaci úrovně DSPS (dokument o skutečném provedení stavu), pokud není k dispozici jiný typ projektové dokumentace. Další věcí, kterou je provozovatel mít, je protokol o určení vnějších vlivů.

 

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vlivů

Protokol o určení vlivů

 

 • Protokol o určení vnějších vlivů je základní dokument pro přípravu projektové dokumentace, který zachycuje možná rizika a z nich vyplývající skutečnosti a zásadní technické požadavky na elektrickou instalaci. Protokol o určení vnějších vlivů působících na elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení v době provedení ze základních dokumentů potřebných pro vedení revize (výchozí, pravidelné, mimořádné). Při změně způsobu užívání objektu je nutné brát v úvahu změny v elektrické instalaci a elektrických zařízeních objektu a také změnu (změny) vnějších vlivů a jejich působení na elektrickou instalaci a elektrická zařízení. Protokol o určení vnějších vlivů a stanovených opatřeních pro návrh a provedení elektrické instalace stvrzuje svým vlastnoručním podpisem jak předseda komise pro určení vnějších vlivů, tak i jednotliví specialisté. Protokol musí vypracovat komise složená z minimálně 3 osob:
 • Projektant (nemusí být autorizovaný, pokud se vlivy dodělávají k současným stavům) revizní technik zástupce investora/SVJ, apod.

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

 • Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Nejdelší lhůty revizí

Nejdelší lhůty revizí

 

Tady se dle NV č.190/2022 Sb. zkracuje délka jednotlivých revizí oproti normě ČSN 33 1500, kde se v doplňujících informacích hned v prvním bodě uvádí:

 • a) Pokud se na elektrické zařízení vztahuje více než jedna revizní lhůta, použije se z nich lhůta nejkratší.
 • Zákony jsou nadřazené normám, takže primárně se musí vycházet z tabulky viz. výše.
 • Nakonec dne 1.1.2024 vzešel v platnost nový stavební zákon, kde jsou další povinnosti mít k dispozici projektovou dokumentaci.

 

Zákon 283/2021 Sb.

část čtvrtá, hlava V, Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a teréních úprav

Zákon 283/2021 Sb.,

Zákon 283/2021 Sb.,

 • 167 Vlastník stavby a zařízení

Vlastník stavby a zařízení je povinen:

 • a) provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence,
 • d) uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, nebo pasport stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se stavby nebo zařízení; dokumentaci lze uchovávat i v elektronické formě,

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že pro provádění elektro revizí vyhrazených technických zařízení musí být předloženy veškeré povinné dokumenty, jmenovitě:

 • Pro výchozí revize:
 • protokol o určení vnějších vlivů
 • průvodní, projektová nebo výkresová dokumentace skutečného provedení
 • protokoly o kusových zkouškách pro zabudované výrobky (rozvaděče)
 • identifikace fyzické nebo právnické osoby, včetně čísla oprávnění od TIČR, která instalaci prováděla výpočet rizik pro hromosvody

 

 • Pro mimořádné a pravidelné revize:
 • protokol o určení vnějších vlivů
 • průvodní, projektová nebo výkresová dokumentace skutečného provedení
 • zprávu o předchozí revizi

 

Bez těchto dokumentů nemůže být revize provedena, protože dle zákonů revizní technik nemůže zkontrolovat, zda-li je elektroinstalace schopna bezpečného provozu.!!!!

 • Možné pokuty, které vyplývají ze stavebního zákona (§167 viz. výše) dle §302 odst. 3 jsou až do výše 400 000,- Kč.
 • Případně až do výše 2 000 000,- Kč za porušení zákona č. 250/2021 Sb., nicméně průměrná pokuta dle SÚIP byla v roce 2023 až ve výši 50 000,- Kč.!!!

 

Odkazy na zákony a časté otázky SÚIP:

SÚIP : Zde..

Zákon 250/2021 Sb., : Zde..

NV č. 190/2022 Sb., : Zde..

 

 

 

Obecně jen normy

– Norma ČSN 33 1500 Z1 až Z4 –

– Norma ČSN 33 1600 ed.2 Z2 –

– Norma ČSN 332000-6 ed.2 –

Když se spolehnete na naše schopnosti a na naše znalosti, tak se nebudete muset obávat toho, že bychom něco přehlédli a naše revize elektroinstalace ceny jsou zcela příznivé. Naší práci rozumíme na výbornou a stejně tak na výbornou dokážeme zajistit i veškeré potřebné práce na vaší elektroinstalaci či elektrických spotřebičích. Nabídneme vám revize elektro nářadí plný komfort a postaráme se o vše potřebné sami. Stačí se s námi jen domluvit na dlouhodobé spolupráci a budete moci být naprosto v klidu. To za to přeci stojí, co myslíte? Budeme se tedy těšit na vaše zavolání! A naše služba revize elektrického vedení bude zcela pod naší bezpečnou kontrolou.

Výchozí elektro revize – Podle normy ČSN 33 1500 je možné uvézt elektrické zařízení do provozu až po ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Elektrická zařízení, které nemohou být bez napětí po celou dobu rekonstrukce, lze během této rekonstrukce provozovat bez ověření výchozí elektro revizí. Výchozí revize se provádí až po dokončení všech prací na těch částech zařízení, na kterých byly práce provedeny. Výchozí elektro revizi je možné provádět po částech. Na částech elektrického zařízení, které již byly ověřeny a mají platný doklad o provedení revize, se revize neprovádí. U elektrických zařízení, která mění svoji polohu a změna této polohy může mít za následek změnu vlastností těchto zařízení, je nutné provézt alespoň jejich kontrolu. O této kontrole následně musí být vypracována dokumentace. Elektrické zařízení, na kterém byla provedena oprava, jež může mít vliv na bezpečnost, může být uvedeno opět do provozu až po kontrolním prověření a vypracování záznamu o této kontrole.

Pravidelné  elektroinstalace revize – Na provozovaných elektrických zařízeních musí být prováděny pravidelné elektro revize vždy nejpozději ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1500. Na přenosových a distribučních soustavách se nemusí podle normy ČSN 33 33200 provádět pravidelné elektro revize, v případě, že tato zařízení mají zajišťovánu bezpečnost pravidelnými kontrolami a údržbou dle vlastního údržbového řádu. V organizacích s vlastním údržbovým řádem je možné lhůty provádění pravidelných elektrických revizí prodloužit až na dvojnásobek. Výjimky jsou uvedeny v bodech 12 a 13 normy ČSN 33 1500. Pravidelná revize se musí provézt nejpozději do konce roku, do kterého spadá konec stanovené lhůty od posledního provedení elektro revize. Pokud je lhůta stanovena na dobu kratší než 1 rok, toto pravidlo se na ní nevztahuje. Stanovení lhůty provádění pravidelných elektro revizí se odvíjí od prostředí, v kterém je elektrické zařízení umístěno. Lhůta pro provádění revizí v bezpečném prostředí je delší než lhůta v nebezpečném prostředí.

Legislativa v ČR a EU

Aktivní hromosvody a nová norma

Pro jímače E.S.E. zůstává nadále v platnosti pro celou Evropu norma NF C 17 102 a její národní překlady.

Členské země CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) zavedly zmíněné normy do národních normalizačních soustav a ruší platnost dosud existujících národních norem týkajících se ochrany před bleskem, které jsou v rozporu se souborem evropských norem EN 62305. V České republice tak musela být ukončena souběžná platnost normy pro hromosvody Franklinova typu ČSN 34 1390.

Všechny členské země CENELEC (www.cenelec.eu) musely, sice v různých termínech přechodu, ale závazně, zavést soubor norem EN 62305 nejpozději do 31.1.2009 a dohlížet na jeho užívání. Do této doby bylo třeba stáhnout starší národní normy – výjimky neexistují. Norma pro aktivní jímače (E.S.E.) zůstává nadále v platnosti a tím jsou jakékoliv argumenty o zákazu těchto zařízení v ČR a Evropě bezpředmětné.

NF C 17-102 prošla úpravou a přizpůsobila se tak požadavkům např. na určení řízení rizika, rozšířila ochranné hladiny ze 3 na 4.

error: Obsah je chráněn proti kopírování