Domů » Legislativa

Legislativa

Legislativa její rámec elektro revizí máme v malíku!

Legislativa

Legislativa

Vyznat se v zákonech, nařízeních vlády, vyhláškách, normách a obecně revize elektrických zařízení lhůty a to ve všech podobných záležitostech, to není zrovna příliš rozšířená dovednost. Ale přesto, když je potřeba dělat nějakou činnost přesně podle litery zákona, tak jak toho dosáhnete, když sami příslušné normy a nařízení neovládáte, ani je nemusíte znát? Místo pečlivého studia všech nařízení je přeci lepší, když si pro radu a pomoc přijdete za odborníkem. A stejné je to i v případě elektroinstalací. Nemusíte přeci do puntíku znát každičký řádek zákonu č. 251/2005 Sb. k tomu, abyste si mohli zajistit služby třeba jako revize elektroinstalace po rekonstrukci u prověřených odborníků. Co ale budete beze vší pochybnosti jistě potřebovat budou právě oni odborníci. Protože to oni mají vše v malíku, a vědí, co dělají a proč to dělají. To jim byste měli věřit a jim byste měli svěřit dozor nad elektroinstalacemi ve vaší společnosti, ve společných prostorách bytových domů, v bytech samotných nebo při kontrole elektrospotřebičů.

Když bychom si tedy měli shrnout, jaká legislativa zastřešuje problematiku revizí elektroinstalací, pak by to byl:

Již zmiňovaný zákon č.251/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Legislativa

Legislativa

Tyto dva legislativní rámce jsou samozřejmě podpořeny patřičnými normami ČSN, a to konkrétně:

Legislativa

Legislativa

– Norma ČSN 33 1500 Z1 až Z4 –

– Norma ČSN 33 1600 ed.2 Z2 –

– Norma ČSN 332000-6 ed.2 –

Když se spolehnete na naše schopnosti a na naše znalosti, tak se nebudete muset obávat toho, že bychom něco přehlédli a naše revize elektroinstalace ceny jsou zcela příznivé. Naší práci rozumíme na výbornou a stejně tak na výbornou dokážeme zajistit i veškeré potřebné práce na vaší elektroinstalaci či elektrických spotřebičích. Nabídneme vám revize elektro nářadí plný komfort a postaráme se o vše potřebné sami. Stačí se s námi jen domluvit na dlouhodobé spolupráci a budete moci být naprosto v klidu. To za to přeci stojí, co myslíte? Budeme se tedy těšit na vaše zavolání! A naše služba revize elektrického vedení bude zcela pod naší bezpečnou kontrolou.

Výchozí elektro revize – Podle normy ČSN 33 1500 je možné uvézt elektrické zařízení do provozu až po ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Elektrická zařízení, které nemohou být bez napětí po celou dobu rekonstrukce, lze během této rekonstrukce provozovat bez ověření výchozí elektro revizí. Výchozí revize se provádí až po dokončení všech prací na těch částech zařízení, na kterých byly práce provedeny. Výchozí elektro revizi je možné provádět po částech. Na částech elektrického zařízení, které již byly ověřeny a mají platný doklad o provedení revize, se revize neprovádí. U elektrických zařízení, která mění svoji polohu a změna této polohy může mít za následek změnu vlastností těchto zařízení, je nutné provézt alespoň jejich kontrolu. O této kontrole následně musí být vypracována dokumentace. Elektrické zařízení, na kterém byla provedena oprava, jež může mít vliv na bezpečnost, může být uvedeno opět do provozu až po kontrolním prověření a vypracování záznamu o této kontrole.

Pravidelné elektroinstalace revize – Na provozovaných elektrických zařízeních musí být prováděny pravidelné elektro revize vždy nejpozději ve lhůtách stanovených normou ČSN 33 1500. Na přenosových a distribučních soustavách se nemusí podle normy ČSN 33 33200 provádět pravidelné elektro revize, v případě, že tato zařízení mají zajišťovánu bezpečnost pravidelnými kontrolami a údržbou dle vlastního údržbového řádu. V organizacích s vlastním údržbovým řádem je možné lhůty provádění pravidelných elektrických revizí prodloužit až na dvojnásobek. Výjimky jsou uvedeny v bodech 12 a 13 normy ČSN 33 1500. Pravidelná revize se musí provézt nejpozději do konce roku, do kterého spadá konec stanovené lhůty od posledního provedení elektro revize. Pokud je lhůta stanovena na dobu kratší než 1 rok, toto pravidlo se na ní nevztahuje. Stanovení lhůty provádění pravidelných elektro revizí se odvíjí od prostředí, v kterém je elektrické zařízení umístěno. Lhůta pro provádění revizí v bezpečném prostředí je delší než lhůta v nebezpečném prostředí.

Legislativa v ČR a EU

Aktivní hromosvody a nová norma

Pro jímače E.S.E. zůstává nadále v platnosti pro celou Evropu norma NF C 17 102 a její národní překlady.

Členské země CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) zavedly zmíněné normy do národních normalizačních soustav a ruší platnost dosud existujících národních norem týkajících se ochrany před bleskem, které jsou v rozporu se souborem evropských norem EN 62305. V České republice tak musela být ukončena souběžná platnost normy pro hromosvody Franklinova typu ČSN 34 1390.

Všechny členské země CENELEC (www.cenelec.eu) musely, sice v různých termínech přechodu, ale závazně, zavést soubor norem EN 62305 nejpozději do 31.1.2009 a dohlížet na jeho užívání. Do této doby bylo třeba stáhnout starší národní normy – výjimky neexistují. Norma pro aktivní jímače (E.S.E.) zůstává nadále v platnosti a tím jsou jakékoliv argumenty o zákazu těchto zařízení v ČR a Evropě bezpředmětné.

NF C 17-102 prošla úpravou a přizpůsobila se tak požadavkům např. na určení řízení rizika, rozšířila ochranné hladiny ze 3 na 4.

error: Obsah je chráněn proti kopírování