Domů » Normy ČSN

Normy ČSN

Normy ČSN – Revize elektro normy ČSN – ČSN 332000-1 ed.2 – Elektro instalace nízkého napětí část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
Revize elektro normy ČSN 33 2000-1 ed. 2 určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto elektro zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení. Nahrazuje původní ČSN 33 2000-1 a také ČSN 33 2000-3.

Pravidelné revize elektro 

Revize elektro normy ČSN – Dle ČSN 332000-6 ed.2, termíny revize elektro pro každé elektrická zařízení – Revize elektrických zařízení

Výchozí revize elektro

Revize elektro normy ČSN – Elektrorevize zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu i po každé důležitější změně nebo rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho funkce v souladu s normou.

Zřizování elektro rozvodů

musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně osobou s odpovídající kvalifikací-elektro zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny poskytnutými jeho výrobcem-charakteristické vlastnosti elektro zařízení nesmějí být během montáže porušeny.

Údržba elektroinstalace

Je třeba vyhodnotit, jak častou a jak kvalitní údržbu je třeba vyžadovat během předpokládaného života zařízení. Revize elektro.

Revize elektro normy ČSN – ČSN 33 2000-3: Stanovení základních charakteristik (el. zařízení)

Je potřeba určit prostory podle působení vnějších vlivů: ovlivňuje stanovení termínů revizí elektro
Normální – prostory nezvyšují nebezpečí úrazu.
Nebezpečné – přechodné nebo stálé nebezpečí.
Zvlášť nebezpečné – dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.
Nepříznivé poměry – ve vodě, ve stísněném prostoru (vodivém) např. v kotlích – revize elektroinstalace 1x ročně Prostory normální
AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2, AD1, AE1, AE43, AE53, AE63,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AM45, AN1, AN2, AN3, AP1, AQ15, AR1, AR2,
AR3, AS1, BA1, BC1, BC2, BE1, BE24, BE2N14, BE2N23,4, BE4, CA1, CA24,
CB1, CB24
3 – prach, který je nevodivý
4 – tyto vnější vlivy neovlivňují nebezpečí elektrického úrazu osob, je však nutno dbát, aby
ochrana před dotykem nemohla být sama o sobě příčinou vznícení nebo výbuchu
5 – ohrožení zdraví je působeno jinými vlivy, nikoliv možnosti elektrického úrazu
Prostory nebezpečné
AA6, AA7, AB1, AB2, AB3, AB4, AB8, AE21, AE31, AE41, AE51,2, AE61,2, AF2,
AF3, AG21, AH21, AK2, AL2, AM2, AM3, AM5, AM6, AP21, AP31, AP41, AQ23,
AQ33, AS21, AS31, BA21, BA31, BC3, BC4, CB41
1 – z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají
za bezpečné
2 – výskat vodivého prachu
3 – v zájmovém prostoru je nutno zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky
Prostory zvlášť nebezpečné
AB6, AB7, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AF4, AG31, AH31, BA32,
BE2N3
1 – z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají
za bezpečné
2 – zdravotnické prostory, v nichž předpisy určité způsoby ochrany – pravidelná revize elektro jednou za dva roky
Komise – složení blíže norma neurčuje.

Legislativa

Legislativa

Revize elektro normy ČSN EN 61140 ed.2Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení – Revize elektrických zařízení síťové

Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že ochrana musí být splněna jak za normálních – bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy. Za normálních podmínek musí být splněny požadavky na ochranu základní (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem živých částí), za podmínek jedné poruchy musí být splněna ochrana při poruše (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem neživých částí). Norma stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch prostředků, které pro dosažení jak ochrany základní, tak ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Norma uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektro zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran (0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým).

ČSN EN 332000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí; část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Revize elektro normy ČSN – Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektro instalacích o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je založena na ČSN EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.

Tato norma stanovuje podrobnější pravidla a požadavky na ochranu v elektro instalacích, a to především v případě poruchy na elektrickém předmětu nebo připojovaném zařízení. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též pro určité případy požadavky na uplatnění doplňkové ochrany.

Revize elektro normy ČSN – Prostory se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dělí na:

normální

nebezpečné

zvláště nebezpečné

Pojem „prostory NORMÁLNÍ“ se používá také v ČSN 33 2000-3, ale vztahuje se na sílu působení vnějších vlivů.

Ochrana je dělena na:

a/ dotyku nebezpečných živých částí

zabráněním vzniku možnosti průtoku proudu tělem

omezením proudu

b/ dotyku částí neživých

zabráněním vzniku možnosti průtoku proudu

omezením proudu

samočinným odpojením

c/ jiných nežádoucích účincích

vhodným umístěním

použitím ochranných pomůcek

Rozdělení elektro napětí z hlediska nebezpečného dotyku:

nebezpečné napětí

bezpečné malé napětí

Meze malých bezpečných napětí s ohledem na členění prostorů:

1/ Při dotyku částí živých

prostory normální: 50 V st. nebo 100 V ss.

prostory nebezpečné: 25 V st. nebo 60 V ss.

prostory zvlášť nebezpečné: 12 V st. nebo 25 V ss.

2/ Při dotyku částí neživých

prostory normální: 50 V st. nebo 120 V ss.

prostory nebezpečné: 50 V st. nebo 120 V ss.

prostory zvlášť nebezpečné: 25 V st. nebo 60 V ss.

Legislativa

Legislativa

Druhy elektrických sítí pro revize elektro: 
– Druh elektrické sítě má také vliv na způsob ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
Rozvodné sítě rozdělujeme :podle soustavy:

– stejnosměrné

– střídavé

podle počtu pracovních vodičů :

– jednofázové

– dvoufázové

– třífázové

Důležité je rozdělení sítí podle způsobu uzemnění sítě zohledňujeme při revizi elektro
1.písmeno – vztah sítě a země, ale může být se zemí spojena přes velkou impedanci

T – spojení bodu, uzlu, vodiče se zemí ( Tera=země )

I – síť není spojena se zemí, ( Izolace )

2.písmeno – vztah neživých částí k zemi,to je ochrana neživých částí

T – nepřímé spojení se zemí

N – přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě

Doplňující písmena pro revize elektroinstalace:

S – ochranný vodič je oddělený od středního vodiče ( Separovaný )

C – funkce středního a ochranného vodiče je sloučena (C-kombinovaná)

Revize elektro normy ČSN – ČSN 33 2000-4-42: Ochrana před účinky tepla – elektrorevize

Tam, kde může povrchová teplota upevněného zařízení dosáhnout nebezpečných teplot:

umístí se zařízení „na“ nebo „v“ hmotách odolávajících těmto teplotám nebo

zařízení se odcloní nebo  zařízení se vhodně umístí, aby unikající teplo „nemohlo škodit“

Pokud zařízení jiskří nebo vznikají výboje musí  revize elektrických zařízení zajistit

zařízení se odcloní nebo zařízení se uzavře do hmoty odolávající oblouku a jiskrám

Jestliže elektrické zařízení obsahuje významné množství hořlavé tekutiny (25 l), je nutné při elektro revizi učinit opatření zabraňující hoření – šíření plamene. Nutno zařídit pod zařízením záchytnou jímku nebo zařízení se umístí v komoře s odpovídající požární bezpečností s prahy (bránící šíření – rozlévání hořlavé tekutiny) a s odvětráváním spalin (výhradně do venkovního prostoru)
Ochrana před popálením musí zajisti  při revizi elektroinstalace a elektro zařízení
Mezní povrchové teploty zařízení při

;určené k ručnímu ovládání – dodržení teploty 55 °C pokud je z kovu, 65 °C pokud je nekovové

;určené k dotýkání – 70 °C pokud je z kovu, 80 °C pokud je nekovové

;není nutné se dotýkat – 80 °C pokud je z kovu, 90 °C pokud je nekovové

Ochrana proti přehřátí při revizích elektro
Vzduchové vytápění musí mít dva na sobě nezávislé omezovače teploty (termostaty apod.).
Zařízení pro ohřev vody nebo páry musí mít jeden ochranný přístroj, který má nesamočinný návrat a musí být
vždy použit přetlakový ventil.

Legislativa

Legislativa

Revize elektro normy ČSN 33 2000-4-43: Ochrana proti nad proudům-elektro revize – Revize elektrických zařízení jednofázové

Hlavní zásady

jádro vodiče nesmí při zkratu překročit dovolenou teplotní mez

při normálním provozu nesmí nastat nežádoucí působení jisticích prvků

jisticí prvky mají odpojit jen postiženou část

Jištění pouze proti zkratovým proudům

Jisticí prvek musí mít dostatečnou zkratovou vypínací schopnost pro místo, kde je instalován.
Jištění proti přetížení- vypínací schopnost může být pod hodnotou předpokládaného zkratového proudu.

Přiřazení jisticích prvků – je možné použít jednu ze tří možností:

1/ Použití vzorce: Ib < In < Iz platí pro:

domovní a podobné instalace, kde jsou použity

kabely PVC a

jističe B, C, D nebo pojistky s charakteristikou gG

Ib – použitý proud, In – jmenovitý proud jisticího prvku, Iz – dovolený proud kabelu
2/ Použití koeficientů In < K . Iz

pojistky gG do 10 A K = 0,7

pojistky gG od 16 A K = 0,9

pojistky gG pro vodiče s izolací PRC K = 0,8

jističe B, C, D pro průřezy do 2,5 mm2 K = 0,95

jističe B, C, D pro průřezy od 4 mm2 K = 1,0

3/ Přesný výpočet.

Revize elektro-každý prvek proti zkratu musí odolat zkratu v místě, kde je instalován, nebo je mu předřazený prvek, který

zkrat bezpečně odpojí a nepropustí víc energie, než by prvek na straně zátěže snesl bez poškození.

Totéž platí pro koordinaci mezi prvkem proti zkratu a prvkem proti přetížení. Prvek proti zkratu nesmí propustit

více energie, než snese prvek proti přetížení.

Revize elektroinstalace-vodiče jsou chráněné vždy, když je maximální proud zdroje menší než dovolený proud vodičů.

ČSN 33 2000-4-45: Ochrana před podpětím

Revize elektro normy ČSN 33 2000-4-45 V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana před podpětím: V čl. 451.2 uvádí:“Tam, kde pokles elektro napětí nebo jeho přechodná ztráta a následující obnovení mohou způsobit nebezpečí pro osoby nebo majetek, musí se provést vhodná opatření. Obdobná opatření se musí provést rovněž tehdy, jestliže výpadkem napětí může být poškozena část elektro instalace nebo elektro spotřebič. Zařízení na ochranu před elektro podpětím se nepožaduje, pokud nejsou ohrožení lidé a jestliže nebezpečí poškození instalace nebo elektro spotřebičů představuje přijatelné riziko.“ Velmi stručná, dvoulistová norma.

Revize elektroinstalace-funkce vypnutí se nepožaduje v případě, že nejsou ohroženi lidé a riziko poškození majetku je přijatelné.

Elektrorevize-funkce podpěťovky může být i zpožděná, ale zpoždění nesmí bránit okamžitému vypnutí řídícími a

ochrannými prostředky.

Elektrorevize – jestliže opětovné zapnutí může způsobit nebezpečný stav, nesmí být samočinné.

Revize elektro normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 : Odpojování a spínání- revize elektro

Tato norma se zabývá nesamočinným místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebezpečí, jež vyplývá z použití elektro instalace nebo elektro napájení zařízení a strojů.
PEN vodič nesmí být nikdy odpojován ani spínán, v části TN-S nemusí být N vodič odpojován ani spínán.
Odpojování – elektrorevize pevné instalace
Každý obvod musí jít odpojit od všech pracovních vodičů (mimo N). Jedním zařízením lze odpojit více obvodů najednou.
Prostředky zabraňující neúmyslnému uvedení pod napětí:

zamčení

výstražné tabulky

uzamykatelný prostor

jako doplňující opatření – zkratování

Nouzové vypínání a zastavení elektroinstalace, aby se zabránilo neočekávanému nebezpečí.
čerpání hořlavých kapalin, velké PC sály, vn svítidla např. neonové reklamy, velké budovy např. obchodní domy, kotelny, velkokuchyně,
laboratoře pro výuku
Má se vypínat pokud možno jedním zapůsobením na ovládací prvek.
Odpojují se všechny pracovní vodiče mimo N.
Nouzové vypnutí nesmí způsobit nebezpečný stav.
Funkční spínání-revize elektroinstalace
Jednopólový spínač nesmí být zařazen v N.
Do 16 A lze použít zásuvky.
Přístroje, které zajišťují změnu napájení z různých zdrojů, nesmí umožňovat paralelní spojení zdrojů.
Řídící obvody
Zkrat na kostru nesmí způsobit nebezpečný stav např. chod stroje.
Ovládání motorů
Obnovení napětí (po výpadku) nesmí vést k samovolnému chodu, pokud by to bylo nebezpečné.
Motor se po brždění protiproudem, nebo třeba po výpadku fáze, nesmí začít otáčet na druhou stranu,
pokud by to bylo nebezpečné.
Zásuvková spojení
PEN jde nejdříve na kolík.Pohyblivý přívod pro zařízení tř. II (jen dva vodiče), musí mít neoddělitelně připojenou vidlici.
Prodlužovaní šňůra musí být vždy tří vodičová.
Pokud je dvouvodičová, musí být neoddělitelné připojena vidlice i zásuvka s tím, že do zásuvky
lze připojit jen spotřebiče třídy II (plochá zásuvka).

Revize elektro normy ČSN 33 2000-4-47: Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem se nemusí provést: elektro revize

konzoly pro upevnění izolátorů venkovního elektro vedení, pokud jsou mimo dosah ruky

ocelové výztuže sloupů, pokud je tato výztuž nepřístupná

neživých částí, které pro své omezené rozměry (50 x 50 mm) nebo pro své umístění nemohou být uchopeny, nebo se jich částí lidského těla nemohou dotýkat na velké ploše, přičemž spojení těchto částí s ochranným vodičem by bylo buď obtížné nebo nespolehlivé (štítky, kabelové příchytky, nýty)

kovové trubky a kryty chránících zařízení tř. II

Revize elektro – zásuvky do 20 A venku, nebo zásuvky pro spotřebiče, které budou používány venku musí mít Fi 30 mA.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3. Doplňková ochrana .- revize elektroinstalace
U zásuvek jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou určeny
pro všeobecné použití. Musí být u nové instalace použitá ochrana
doplňková ochrana proudovým chráničem jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30mA dle čl.415.1
U staré instalace nelze použít pokud rozvodná sít není provedena 3 vodičově nebo 5 vodičově Sít TN C

Tato povinnost se vztahuje na elektrické ruční nářadí – revize elektrospotřebičů.

error: Obsah je chráněn proti kopírování