Domů » News » Co obsahuje Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS

Co obsahuje Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS

Dokumentace skutečného provedení stavby (zkratka DSPS) je souhrn materiálů, v nichž je zachycen skutečný stav objektu po dokončení jeho výstavby. Je potřebný pro kolaudační řízení a jedná se o kompletní dokumentaci, kterou je povinen majitel objektu mít i nadále k dispozici pro některé související technické záležitosti, například pro provádění revizí elektroinstalace.

  • Z čeho se DSPS skládá

Součástí DSPS je několik bodů, jejichž názvy jsou přesně definované Stavebním zákonem, který také určuje jejich přesnou podobu.

Průvodní zpráva – v této úvodní pasáži se uvádí zevrubný popis objektu, jeho význam a využití. Dále jsou zde zachyceny údaje o stavební firmě, o zhotoviteli projektové dokumentace a potřebné základní údaje o stavebním území i samotné stavbě (účel výstavby, novostavba nebo rekonstrukce, dočasná či trvalá výstavba, zastavěná plocha, energetická náročnost, likvidace odpadů (kanalizace, septik) atd.

Souhrnná technická zpráva – zde se již podrobněji uvádí informace o území, na němž se stavba nachází, a popis samotné stavby včetně použitých technologií, materiálů a provozních řešení. Je zde zaznamenáno i připojení na inženýrské sítě, případně čističku odpadních vod, a také zásah do krajiny (úprava terénu, ekologie, stromový či zemědělský porost apod.)

Situační výkresová dokumentace – zachycuje zevrubný popis objektu, aby bylo zřejmé jeho využití, vzhled a umístění v daném území a okolní krajině.

Podrobná výkresová dokumentace – z těchto technických (stavebních) výkresů musí být zřejmý každý detail stavební konstrukce a dalších souvisejících technologií (voda, odpady, plynové potrubí, elektroinstalace atp.)

Geodetické zaměření stavby – zde je nutné znát zeměpisné souřadnice objektu a jeho hranice, aby bylo možno jej zanést do katastrální mapy a udělit povolení k užívání (kolaudační řízení). Dokumentace skutečného provedení stavby.

error: Obsah je chráněn proti kopírování